מי חיבר את הפיוט "בר יוחאי"?

מי חיבר את הפיוט "בר יוחאי"?

רבינו שמעון בן לביא, מחכמי פאס, היתה דעתו לעלות לארץ ישראל, וכשבא לטריפולי, ראה שלא היו יודעין דת ודין, ואפילו תפלה וברכות כתיקנן, והחליט בלבו כי טוב לקרבם לתורה וללמדם תורה וליראה את ה', ושזה יותר חשוב מהליכתו לארץ ישראל, וכן עשה, והרביץ תורה בק"ק טריפולי, והוא שחיבר את הפיוט "בר יוחאי" שנפוץ היום בכל קהילות ישראל, ואף בין קהלות האשכנזים, וחתם את שמו בראשי בתי השיר.