מלאכות האסורות בשבת מדרבנן, האם אסורות גם כן ביום טוב?

מלאכות האסורות בשבת "מדרבנן", האם אסורות גם כן ביום טוב?

כל המלאכות האסורות לעשותם בשבת מדרבנן, אסור לעשותם ביום טוב, ואפילו לצורך מצוה. שגם איסור שבות נוהג ביום טוב כמו שהוא נוהג בשבת. ורק שבות דשבות במקום מצוה מותר, כגון לומר לגוי ביום ראש השנה להוריד לו את השופר מן האילן, כי לעלות על האילן בשבת ויום טוב הוא איסור דרבנן (שמא יתלוש ממנו), ואמירה לגוי לעשות מלאכה היא גם איסור דרבנן, ושבות דשבות במקום מצוה מותר. וכמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סימן שו) לגבי שבת, והוא הדין ליום טוב.