ברית מילה – יב

שאלה. "ליל שמירה" מהו?

תשובה. יש נוהגים להיות נעורים כל הלילה שלפני המילה ולעסוק בתורה אצל התינוק והיולדת, משום שבלילה זה צריכים הם שמירה יתירה. ועיקר השמירה היא מתחילת הלילה עד חצות. וכתב בסידור בית יעקב, שלימוד זה מסוגל להמשיך קדושה רבה על הנימול ולכל המתעסקים במצוה זו.
ובספר מטה משה כתב, שהשטן מכוין להזיק לנער ולמונעו ממצות מילה, לפי שקשה לו שישראל מקיימין המצוה שבזכותה ניצולין מדינה של גהינם. וסימן לדבר, "ואתה את בריתי תשמור", שבשעת הברית צריך שמירה ע"כ.
ובספר חמדת ישראל כתב, ששמע שאם יעשו סדר הנהוג בבית היולדת כל שמונת הימים, או לפחות ארבעה ימים קודם המילה, יהיה התינוק נאמן לאלוקיו, ולא יטמא את בריתו לעולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.