פרשת השבוע – ראה

פרשת השבוע שלנו היא פרשת ראה והיא הפרשה הרביעית בספר דברים.
"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" . כפי שאפשר להבחין הפסוק מתחיל בלשון יחיד : " ראה "
וממשיך בלשון רבים " לפניכם ". לכאורה תמוה, היה צריך הפסוק להתחיל בלשון יחיד ולהמשיך בלשון יחיד ("ראה אנכי נתן לפניך.. "),
או, להתחיל בלשון רבים ולהמשיך בלשון רבים ( " ראו אנכי נתן לפניכם… " ). את הסתירה הזאת לכאורה מפרש הגאון חתם סופר ז"ל
על פי מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה : "לעולם יראה אדם את כל העולם על מחצה ואם עשה מצוה אחת מכריע את כל העולם לכף זכות".
הכוונה היא שלעולם יראה אדם את העולם שחציו חייב ( עוונות ) וחציו זכאי (זכויות ) וידע , שהמעשה הבא שלו הוא זה שיכריע את העולם לכף זכות או חלילה לכף חובה. ולכן מתיישבת הסתירה בפסוק : אומר הקב"ה לכל אחד ואחד מישראל – "ראה" – אתה תראה כי עליך מוטלת ההכרעה לגבי כל העולם ולכן מסיים ב-"לפניכם"- כי הברכה או חלילה הקללה היא לכולם, בזכותך. ( אהבת חיים, פרשת ראה )